Genieten een privesauna in Eindhoven

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en offertes van Wellnesshuisjeboeken en op alle door Wellnesshuisjeboeken gesloten overeenkomsten of verrichte (be)handelingen.

2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een wederpartij, klant, leverancier en/of opdrachtgever van Wellnesshuisjeboeken(hierna: de "Wederpartij"), waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij tegenstrijdigheden deze voorwaarden.

3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Wellnesshuisjeboeken te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

5. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door Wellnesshuisjeboeken zijn te allen tijde toegestaan. De Wederpartij heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Wellnesshuisjeboeken– daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.

2. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Wellnesshuisjeboeken slechts bindend indien deze schriftelijk door Wellnesshuisjeboeken zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Wellnesshuisjeboeken niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

3. Overeenkomsten kunnen door de Wederpartij niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Wellnesshuisjeboeken , tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Wederpartij aan Wellnesshuisjeboeken verschuldigd is bij een door Wellnesshuisjeboeken geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.

4. Wellnesshuisjeboeken maakt gebruik van een geautomatiseerd (online) systeem voor reserveringen. Mocht een afspraak om welke reden dan ook niet door kunnen gaan, dan is de Wederpartij verplicht om dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan die afspraak schriftelijk of telefonisch door te geven aan Wellnesshuisjeboeken . Komt de Wederpartij deze verplichting niet na, dan is de Wederpartij de volledige prijs van alle ter zake die afspraak geplande prestaties aan Wellnesshuisjeboeken verschuldigd.

5. Als de Wederpartij later dan op de overeengekomen tijd aankomt bij Wellnesshuisjeboeken , dan is Wellnesshuisjeboeken gerechtigd om de duur van de geplande prestaties in te korten zonder dat hierdoor de prijs wijzigt.

6. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Wellnesshuisjeboeken ontheffen Wellnesshuisjeboeken van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

7. Indien in een offerte meerdere zaken worden aangeboden en per product/dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de Wederpartij niet het recht om slechts een deel van het aangebodene te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.

8. Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Wellnesshuisjeboeken niettemin met instemming van de Wederpartij een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, geldt de offerte als overeenkomst en bij gebrek aan een offerte de door Wellnesshuisjeboeken ten tijde van de uitvoering gehanteerde standaardprijzen.

9. Wellnesshuisjeboeken is tot aan het tijdstip dat levering van de producten of diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd.

 

Artikel 3 – Prijzen en betaling

1. Wellnesshuisjeboeken vermeldt alle prijzen van producten/diensten op haar website en ter plaatse. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door Wellnesshuisjeboeken op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete aanbiedingen waarin ze zijn opgenomen.

2. Wellnesshuisjeboeken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan op het moment dat de Wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

3. Alle betalingen door de Wederpartij geschieden vooraf, via het online reserveringssysteem of ter plaatse.

 

Artikel 4 – Uitvoering

1. Wellnesshuisjeboeken levert haar diensten naar beste weten en kunnen. Op Wellnesshuisjeboeken rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

2. Indien en zodra Wellnesshuisjeboeken door verhindering van de Wederpartij of door enige andere aan de Wederpartij toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de overeenkomst is de Wederpartij verplicht om de door Wellnesshuisjeboeken als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden.

3. Wellnesshuisjeboeken is zonder toestemming van de Wederpartij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden.

 

Artikel 5 – Garantie en klachten

1. Wellnesshuisjeboeken garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn.

2. Met betrekking tot niet door Wellnesshuisjeboeken geproduceerde zaken geeft Wellnesshuisjeboeken geen garantie af. Alsdan geldt de fabrieksgarantie en dient Wederpartij zich rechtstreeks tot de fabrikant te wenden voor die garantie.

3. De Wederpartij is verplicht om de producten bij ontvangst direct te controleren op onder andere gebreken en hoeveelheden.

4. De Wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Wellnesshuisjeboeken daarvan niet binnen acht dagen na ontvangst van de producten schriftelijk kennis heeft gegeven.

5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Wellnesshuisjeboeken nimmer dat de producten geschikt zijn voor een bepaald doel.

6. Indien de Wederpartij een klacht heeft over een prestatie of een behandeling dan dient de Wederpartij dit direct na de levering van die prestatie of behandeling kenbaar te maken bij Wellnesshuisjeboeken , of indien dit niet mogelijk is schriftelijk, uiterlijk binnen 24 uur na de levering.

7. Indien en voor zover de Gebruiker vaststelt dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, zal – naar keuze van de Gebruiker – opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de prijs worden toegepast

8. Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wellnesshuisjeboeken , is Wellnesshuisjeboeken binnen het kader van haar garantieverplichting niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd.

9. De door Wellnesshuisjeboeken verleende garantie komt onherroepelijk te vervallen indien de defecten te wijten zijn aan normale slijtage, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuist, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daarvan, van buitenaf komende oorzaken, indien Wederpartij zonder toestemming van Wellnesshuisjeboeken wijzigingen in de producten aanbrengt of laat aanbrengen of overmacht.

10. Het recht van de Wederpartij om aanspraak te maken op enige garantie vervalt indien en zodra de producten niet langer in hun originele verpakking zitten, bewerkt zijn en/of enige andere wijziging (geheel of gedeeltelijk) hebben ondergaan.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. Wellnesshuisjeboeken is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Wellnesshuisjeboeken , dan wel doordat Wellnesshuisjeboeken onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van Wellnesshuisjeboeken jegens de Wederpartij is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 5 bedoelde garantie.

2. Wellnesshuisjeboeken is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over lichamelijke zaken of aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wellnesshuisjeboeken is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap.

3. Wellnesshuisjeboeken is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Wederpartij.

4. Wellnesshuisjeboeken is in geen geval aansprakelijk indien de Wederpartij de door Wellnesshuisjeboeken en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.

5. Wellnesshuisjeboeken is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan personen of immateriële schade.

6. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Wellnesshuisjeboeken , is deze aansprakelijkheid van Wellnesshuisjeboeken bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten, tot maximaal de voor die zaken door de Wederpartij betaalde prijs. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van Wellnesshuisjeboeken te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Wellnesshuisjeboeken gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Wederpartij schadeclaims schriftelijk aan Wellnesshuisjeboeken te melden, uiterlijk binnen twee maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken.

8. Voor zover derden die Wellnesshuisjeboeken voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle overeenkomsten met Wellnesshuisjeboeken de bevoegdheid van Wellnesshuisjeboeken in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Wellnesshuisjeboeken voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

 

Artikel 7 – Overmacht

1. Indien Wellnesshuisjeboeken haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 5 bedoelde garantieverplichting, niet kan nakomen door overmacht of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, onverwachte gebreken en/of storingen bij Wellnesshuisjeboeken of bij haar toeleveranciers, heeft Wellnesshuisjeboeken het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren.

2. Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wellnesshuisjeboeken daarvoor aan de Wederpartij enige (schade)vergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 8 – Huisregels

Indien en zodra de Wederpartij diensten afneemt van Wellnesshuisjeboeken dan wel gebruik maakt van door Wellnesshuisjeboeken ter beschikking gestelde faciliteiten, is de Wederpartij verplicht om zich aan de volgende huisregels te houden. Indien en zodra de Wederpartij ontdekt dat de huisregels om een of andere reden niet nageleefd (kunnen) worden of door andere gasten niet nageleefd worden, meldt de Wederpartij dit terstond aan het aanwezige personeel van Wellnesshuisjeboeken . Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van de toepasselijke algemene voorwaarden van Wellnesshuisjeboeken .

 

 1. U bent verplicht om te douchen alvorens u de sauna, het spa bad en/of de andere faciliteiten van Wellnesshuisjeboeken betreedt of gebruikt.
 2. Roken en/of het gebruik van alternatieve rookwaren is verboden.
 3. Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen Wellnesshuisjeboeken betreden en gebruik maken van de faciliteiten van Wellnesshuisjeboeken Bij twijfel vragen wij u om uw legitimatiebewijs. Indien u geen geldig legitimatiebewijs kunt laten zien of daaruit niet blijkt dat u 18 jaar of ouder bent, is Wellnesshuisjeboeken gerechtigd om u de toegang te weigeren.
 4. Hygiëne staat bij Wellnesshuisjeboeken voorop. U bent daarom verplicht om bij het betreden en/of gebruiken van de faciliteiten van Wellnesshuisjeboeken waar nodig een handdoek, badjas en/of slippers te gebruiken.
 5. U bent verplicht om steeds alle adviezen van ons personeel op te volgen en te handelen conform de door hen gegeven uitleg of instructies. Dit is van groot belang voor uw veiligheid en die van de andere gasten.
 6. Het is niet toegestaan om zelf drank en/of eten mee te nemen.
 7. Het is niet toegestaan om zelf producten als massageolie en aroma's, onder andere voor in de baden of sauna's, mee te nemen of te gebruiken.
 8. Het is niet toegestaan om in de sauna, infraroodcabine en/of jacuzzi eten en/of drinken te nuttigen.
 9. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 10. Allebadtextiel,glazen,keukengereien/ofandereterbeschikking gestelde accessoires en gebruiksartikelen zijn en blijven te allen tijde eigendom van Wellnesshuisjeboeken . U dient deze zaken bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Bij diefstal en/of opzettelijke schade schakelen wij direct de politie in.
 11. Ongepast gedrag wordt niet getolereerd . Wij vermelden dit bij de politie.
 12. Zoals vermeld bij artikel 6 van Wellnesshuisjeboeken is Wellnesshuisjeboeken nimmer aansprakelijk voor schade, gevolgschade, schade aan personen of immateriële schade. Wellnesshuisjeboeken is evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.